2. juli 2021 har Naturfredningsforeningen i Rødovre skrevet til alle partier i Rødovre Kommune, som stillede op ved seneste kommunalvalg, og har bedt dem om at besvare nedenstående fem spørgsmål om natur og miljø. Kun to partier har svaret, det ene kun på et spørgsmål og det andet på alle, og tak til dem for det - se svarene og fra hvilke partier herunder: 

DN spørgsmål 1: Byggerierne på Irmagrunden, Rødovre Port, Karrébyen og ungdomsboligerne ved Rødovre Hallen er nogle aktuelle eksempler på væsentlige byfortætninger i Rødovre, som presser naturen og miljøet. Vil jeres parti i den kommende valgperiode fortsætte med byfortætninger i Rødovre? Ja eller nej – og hvad er jeres begrundelse herfor?

Svar fra Kristendemokraterne: vi har umiddelbart kun et klart svar på det første spørgsmål, nemlig at befolkningstætheden i Rødovre  er rigelig høj, og derfor vil vi ikke umiddelbart støtte yderligere byggerier i denne lille og nu desværre lidt sammenpressede kommune.

Svar fra Venstre: Venstre i Rødovre støtter byudviklingen og den tiltrækning, den har på borgere, som nyder både at være tæt på bylivet og på den skønne natur vi har ved Vestvolden, i Damhusområdet og i åndehullerne ved Espelunden, Schweizerdalsparken, Stadionparken og Viemoseparken.

DN spørgsmål 2: Rødovre ligger sidst som nr. 98 af 98 kommuner på Danmarks Naturkapitalindeks, som er udarbejdet af forskere på Århus Universitet. Hvad vil jeres parti gøre, for at den placering af kommunen kan forbedres?

Svar fra Venstre: Det er en trist sidste plads, som vi bør tage alvorlig. Vi skal starte med at bevare og forbedre de arealer, som allerede har en høj naturværdi. Endvidere bør arealer i forbindelse med kommunal vej (rabatter mv.) beplantes med vild beplantning i stedet for trimmet græs.

Venstre i Rødovre mener vi skal inddrage både borgerforslag og ekspertviden fra bl.a. Naturfredningsforeningen. Og så skal kommunen være imødekommende over for ansøgninger om etablering af f.eks. tag-beplantning, som både kan bidrage til biodiversitet, energibesparelse og begrænset kloakbelastning med regnvand.

DN spørgsmål 3: Rødovre skal være en GRØN KOMMUNE, jf. kommuneplanen og andre politiske udmeldinger. Hvad vil jeres parti gøre i den kommende valgperiode for at fremme kommunens grønne profil?  Vil I fx stille forslag om, at kommunen udarbejder en samlet plan for en grøn politik?

Svar fra Venstre: Venstre i Rødovre finder det helt essentielt at kommunen indarbejder ansvarlige ”grønne” overvejelser i alle tiltag. Så når kommunale bygninger renoveres, skal der arbejdes med energieffektive løsninger og så vidt muligt med genanvendelige materialer. Vi skal også hurtigst muligt sikre at Rødovre kommune kommer i mål med affaldssortering og -genanvendelse af alle de fraktioner, som bekendtgørelse nr. 2159 af 09/12/2020 om affald. Pt mangler Rødovre sortering og genanvendelse af drikke og madkartoner, som udgør en ikke uvæsentlig andel af vores husholdningsaffald.

Vi mener også at kommunen skal indgå i innovationspartnerskaber og Offentlig / Private partnerskaber. Det kan f.eks. være indenfor solceller, energieffektivisering eller forsøg med CO2- og NOX-absorberende asfalt, som samtidig reducerer støjen i byen.

Kommunen skal tiltrække kvalificerede start-up’s og SMV’er indenfor greentech- og cleantech området. Rødovre Kommune skal mindske administrative barrierer, der står i vejen for nyetablerede virksomheder. Innovative ildsjæle og iværksættere skal kunne afprøve nye løsninger uden for tunge administrative byrder.

Vi skal også involvere borgerne – som rigtig gerne vil bidrage. Det kan f.eks. være ved at etablere en opgavebank, hvor borgere og iværksættere inviteres ind for at løse specifikke kommunale udfordringer.

Flere og flere af Rødovres borgere skifter til el-drevne biler. For at understøtte denne udvikling, skal kommunen sikre, at p-pladser i nye beboelsesområder og nye p-anlæg forsynes med ladestandere. Og vi skal gå i dialog med lokale virksomheder om, hvorvidt de kan opstille ladestandere på deres parkeringspladser.

På tilsvarende vis skal vi sikre, at kommunens anlægsmidler kanaliseres i retning af den grønne omstilling, f.eks. til at udføre energirenoveringer af bygninger, investere i grøn varme, osv. Ligesom vi også her skal sikre, at miljø- og klimakrav efterleves i udbud og kontrakter, og at der stilles krav til leverandører om bl.a. brug af genanvendelige materialer.

DN Spørgsmål 4: Vil jeres parti i den kommende valgperiode arbejde for, at der udlægges flere offentligt tilgængelige naturområder i Rødovre friholdt for bebyggelse end de nuværende grønne områder som fx parker og boldbaner, Vestvolden mv? Hvilke forslag til udlægning af nye grønne områder har I?

Svar fra Venstre: Eventuel udlægning af naturområder, er noget der bør tages i betragtning ved ændringer på kommunale matrikler. Nuværende grønne områder skal sikres gennem fremsynede og grønne lokalplaner.

Vi skal bevare og forbedre de arealer langs Vestvolden og i vores parker, som allerede har en høj naturværdi. Ligesom beplantning langs veje skal bidrage til sikring af biodiversitet

Rødovre kommune bør også inddrage menighedsrådene i planerne om mere biodiversitet, idet der er potentiale for stor biodiversitet på kirkernes jorder. Stendigerne bør plejes med henblik på, at de kan være voksesteder for vilde blomster og levesteder for vilde bestøvende insekter og ubenyttede gravsteder på kirkegårdene bør plejes med henblik på, at de kan være levesteder for vilde bestøvende insekter, dvs. bevokset med vilde blomster og med mulighed for redesteder i jorden i stedet for perlegrus uden nogen form for vegetation. To af Rødovres fire kirker (Hendriksholm og Grøndalslund) er certificerede som "Grøn Kirke" (www.gronkirke.dk), hvilket er virkelig prisværdigt. Med aktiv inddragelse af menighedsråd er der bestemt mulighed for at gøre en forskel ved alle fire kirker.

Vi ønsker også etablering af biodiversitetsarealer på skoler for at inddrage eleverne med henblik på at få udviklet en forståelse og sans for vigtigheden af biodiversitetstiltag.

DN spørgsmål 5: Hvordan vil jeres parti arbejde for at forbedre miljøet i Rødovre ved at nedbringe støjen. Her tænkes ikke mindst på trafikstøjen, og i særdeleshed trafikstøjen fra motorvejen.

Svar fra Venstre: Nedbringelse af trafikstøj fra motorvejen er et fælles projekt på tværs af de berørte kommuner og staten. Nedbringelse af trafikstøj lokalt i kommunen skal foregå løbende ved krav om støjsvag asfalt, der også reducerer partikelforureningen fra udstødning fra især dieselbiler – der kan gøres meget med innovative løsninger i Offentlige / Private Partnerskaber, hvor der både reduceres støj og absorberes partikelforurening fra vejtrafikken.

- - - - - - 

Protestmøde lørdag den 20. januar 2019 kl. 14

Foreningens ret siden 1937 til at rejse fredningssager er i spil efter et lovforslag, fremsat i december 2018 af Dansk Folkeparti.

Mød derfor op og hør Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, Svend Erik Petersen, tidligere formand for SF i Rødovre, og Jann Larsen, formand for foreningens lokalafdeling, fortælle om fredninger og hvorfor det er vigtigt at lade foreningens ret bestå.

Mødet foregår ved Batteritogsmagasinet, der ligger ved Vestvolden for enden af Rødovre Parkvej.

Se også s. 28 i Rødovre Lokalnyt af 17. januar 2019 eller omtalen her.

Landet over holdes lignende arrangementer mange steder - læs mere om hvorfor og find alle events via siden her.

- - - - - - 

Lokalafdeling Rødovre har 1. november 2016 sendt et høringssvar til forslag til lokalplan 141 om Rødovre Port - find dette og tidligere høringssvar via siden her.